Amateurvoetballers kunnen contract verbreken zonder schadevergoeding

In een recent arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen werd geoordeeld over de contractbreuk die werd gepleegd door amateurvoetballers die een overeenkomst voor meer dan 1 jaar hadden afgesloten bij een club.

Feiten:

De spelers hadden zich voor 2 jaar verbonden aan een club uit provinciale afdeling. In de overeenkomst was een clausule voorzien dat in geval van verbreking van de overeenkomst na reeds 1 seizoen een schadevergoeding verschuldigd was.Na 1 jaar verbraken de spelers hun overeenkomsten en sloten aan bij een andere club. De oorspronkelijke club vorderde een schadevergoeding conform de overeenkomst tussen partijen.

Beoordeling:

Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelt nu dat dergelijke overeenkomsten niet voldoen aan de bepalingen van het Decreet van 24-07-1996 op de niet-professionele sportbeoefenaar. In dit decreet wordt gesteld dat het lidmaatschap bij een club jaarlijks opzegbaar is en dat de betaling van enige vergoeding bij regelmatige beëindiging van het lidmaatschap tussen de niet-professionele sportbeoefenaar en zijn club, verboden is.
Discussiepunt was niet of het lidmaatschap kon opgezegd worden doch wel of de speler het contract waarbij hij zich verbond om 2 jaar te spelen voor de club, kon verbreken zonder betaling van de contractueel afgesproken schadevergoeding. Het Hof oordeelt nu dat ook een dergelijk contract onder toepassing van het Decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar valt en dat de speler zijn contract dus kan verbreken zonder betaling van enige schadevergoeding.

Conclusie:

Dit arrest betekent dat elke amateur sporter die zich contractueel - voor zover het tenminste niet gaat om een arbeidsovereenkomst - verbonden heeft om meerdere jaren bij een club te spelen, deze overeenkomst zonder schadevergoeding kan verbreken. De vraag of ook clubs meerjarige overeenkomsten met hun amateursporters voortijdig en kosteloos kunnen beëindigen werd niet door het Hof beoordeeld, maar lijkt negatief te moeten beantwoord, aangezien art. 3 van het Decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar enkel voorziet in een recht op beëindiging voor de sportbeoefenaar zelf.
Hierdoor heeft het voor clubs uit het amateurvoetbal die geen arbeidsovereenkomst afsluiten met hun (niet-professionele) spelers, dan ook geen enkele zin meer om overeenkomsten voor meer dan 1 jaar af te sluiten.

Contact

Contact

Zoutstraat 34 bus 301
3800 Sint-Truiden
kantoor@advocaten-lambeets.be
+32 (0)11 68 43 70